12492
 • Polski
 • English

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Platformy Internetowej www.studiaanglia.pl (zwanej dalej „Platformą Internetową”).
 2. Właścicielem Platformy Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest PL RECRUITMENT LTD z siedzibą w Aw House, 6-8 Stuart St, Luton, Bedfordshire, England, LU1 2SJ, Company number 11533940.
 3. Dane osobowe zbierane przez PL RECRUITMENT LTD za pośrednictwem Platformy internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. PL RECRUITMENT LTD dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Platformę Internetową.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. PL RECRUITMENT LTD zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne, lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  1. aplikowania na studia zagraniczne za pośrednictwem Platformy Internetowej. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. korzystania z usługi formularza kontaktowego na Platformie Internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  3. korzystania z usługi powiadomienia o dostępności Usługi w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi powiadomienia o dostępności Towaru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. korzystania z usługi zamieszczenia opinii w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  5. badania satysfakcji Klientów. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu PL RECRUITMENT LTD, polegającego na zapewnieniu i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. umówienia Konsultacji online za pośrednictwem Platformy Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku skorzystania z możliwości Aplikowania online lub umówienia Konsultacji online na Platformie Internetowej, Klient podaje:
  1. adres e-mail
  2. imię i nazwisko
  3. numer telefonu
 4. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail
  2. imię i nazwisko
  3. numer telefonu
 5. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje imię i nazwisko.
 6. W przypadku badania satysfakcji Klientów, PL RECRUITMENT LTD przetwarza następujące dane:
  1. adres e-mail
  2. imię i nazwisko
 7. Podczas korzystania z Platformy Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Platformie Internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności na Platformie Internetowej, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 10. Przekazanie danych osobowych do PL RECRUITMENT LTD jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Aplikacji lub umawiania Konsultacji, a także próby Kontaktu przez formularz kontaktowy, uniemożliwia realizację usługi.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta PL RECRUITMENT LTD przy prowadzeniu Platformy Internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom PL RECRUITMENT LTD co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  1. Podmioty przetwarzające. PL RECRUITMENT LTD korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie PL RECRUITMENT LTD. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do badania satysfakcji Klienta, systemy do analizy ruchu na Platformie Internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, systemy do rezerwacji konsultacji online, systemy umożliwiające kotakt Klienta z usługodawcą.
 2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby na terenie Wielkiej Brytanii.
 3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  1. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PL RECRUITMENT LTD tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić PL RECRUITMENT LTD i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PL RECRUITMENT LTD tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Platformy Internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Platformą Internetową.
 5. W przypadku skierowania żądania PL RECRUITMENT LTD udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Platforma Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez PL RECRUITMENT LTD na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Platformę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez PL RECRUITMENT LTD usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Platformę Internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na Platformie Internetowej.
 2. PL RECRUITMENT LTD wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies sesyjnych oraz trwałych, nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 3. PL RECRUITMENT LTD wykorzystuje cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Klienta na Platformie Internetowej i zapewnienia sesji Klienta na Platformie Internetowej.
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Platformy Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Platformy Internetowej. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Platformy Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  1. przeglądarka Internet Explorer
  2. przeglądarka Microsoft EDGE
  3. przeglądarka Mozilla Firefox
  4. przeglądarka Chrome i Chrome Mobile
  5. przeglądarka Safari i Safari Mobile
  6. przeglądarka Opera
 6. PL RECRUITMENT LTD może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Platformę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez PL RECRUITMENT LTD przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Platformy Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Platformy Internetowej.
 7. Platforma Internetowa zawiera odnośniki do innych stron internetowych. PL RECRUITMENT LTD nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił PL RECRUITMENT LTD.
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez PL RECRUITMENT LTD zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem PL RECRUITMENT LTD może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli PL RECRUITMENT LTD przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług PL RECRUITMENT LTD, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Platformy Internetowej oraz ułatwienie korzystania z Platformy Internetowej, a także badanie satysfakcji.
  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i PL RECRUITMENT LTD nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
   2. wycofał określoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych
   3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych
   4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu PL RECRUITMENT LTD podlega
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
  3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, PL RECRUITMENT LTD może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega PL RECRUITMENT LTD.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
  2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas PL RECRUITMENT LTD ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni
   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania
   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesem, który realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską
   3. uzyskać kopię swoich danych osobowych
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, PL RECRUITMENT LTD spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – PL RECRUITMENT LTD nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Klient ma prawo żądać od PL RECRUITMENT LTD przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Usługi dopasowane do preferencji i zainteresowań (profilowanie)

 1. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego Przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Osoby Fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej Osoby Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.
 3. Profilowanie danych osobowych przez PL RECRUITMENT LTD polega na przetwarzaniu danych Klientów w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 4. W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi poza Stroną Platformy Internetowej, PL RECRUITMENT LTD korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na innych stronach niż Strona Platformy Internetowej. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Platformy Internetowej. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.
 5. W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Strony Platformy Internetowej, PL RECRUITMENT LTD korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na Stronach Platformy Internetowej. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Platformy Internetowej. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. PL RECRUITMENT LTD zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych na Platformie Internetowej. PL RECRUITMENT LTD stosuje certyfikat SSL.
 2. PL RECRUITMENT LTD nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym PL RECRUITMENT LTD poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: info@plagency.co.uk.